Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

PIJLER

verbeteren digivaardigheden

Pijler

verbeteren digivaardigheden

over deze pijler

We ondersteunen het primair en voortgezet onderwijs voor het digitaal vaardig opleiden van jonge Rotterdammers. Samen met de sectoren onderwijs, maritiem, zorg en mkb versterken we de digitale vaardigheden van het human capital in de stad.

onze programma’s

hieronder presenteren we onze programma's binnen deze pijler.

Rotterdamse Jeugd op Voorsprong

Samen met Rotterdamse onderwijsbesturen, gemeente Rotterdam (NROB)* en landelijke kennispartners werken we aan de digitale wend- en weerbaarheid van jonge Rotterdammers in het po en vo als onderdeel van hun

•      persoonsvorming

•      socialisatie

•      kwalificatie (in het funderend onderwijs en als competentie in hun toekomstige carrière).

Dat doen we door leraren in po en vo te ondersteunen bij het verrijken van de normale schoolvakken met  eenvoudig te implementeren les-ideeën en impactrijke projecten die bijdragen aan de digitale vaardigheden en cyberweerbaarheid van hun leerlingen.

We bieden onderwijsprofessionals maatwerk, waardoor hun hun school een plan van aanpak digitale geletterdheid wordt ontwikkeld dat voorziet in het duurzaam borgen van digitale vaardigheden in hun specifieke lesaanbod.

Ouders/verzorgers van de Rotterdamse po/vo-leerlingen helpen we bij de vorming hun digitale weerbaarheid en veiligheid.

Zo brengen we de Rotterdamse Jeugd op Voorsprong!

Meer over dit programma

Next Maritime Professional

Het programma voor meer en beter IT- en digitaal vaardig human capital in de Rotterdamse haven

Toenemende digitalisering en automatisering in het groot havenindustrieel complex vraagt om meer personeel met toegepaste kennis van dergelijke innovaties. Het werken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt waar niemand tussen wal en schip raakt, vraagt om een aanpak waarbij de regio centraal staat. Met Next Maritime Professional slaan we de handen in één met onderwijs, overheid en bedrijfsleven en zetten we gezamenlijk concrete stappen in de digitale transitie naar duurzaam inzetbaar personeel.

IT Campus Rotterdam zet zich met Next Maritime Professional in voor digitaal vaardig human capital in de maritieme sector. We richten ons op talent van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk en maken een sterke koppeling met de bestaande leerwerkakkoorden

We verkleinen de ‘gap’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt door structurele samenwerkingen op te zetten tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door deze samenwerking wordt een leven lang ontwikkelen de norm.

Onze partners over de urgentie van Next Maritime Professional

Samenwerken aan het versterken van het human capital in de Rotterdamse haven.

Leven lang Ontwikkelen: Een overzicht van (IT-)opleidingsmogelijkheden

Bekijk het aanbod van (IT-)opleidingsmogelijkheden.

Meer over dit programma

Next Healthcare Professional

Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zorgen dat in de komende jaren de zorg verder onder druk komt te staan het personeelsaanbod kwantitatief én kwalitatief onvoldoende kan voorzien in de toekomstige zorgvraag.

Technische innovaties in de zorg zijn daardoor onvermijdelijk om de kwaliteit in de komende jaren te garanderen. Alle zorgmedewerkers zullen te maken krijgen met een andere manier van werken en de toepassing van meer digitale toepassingen en zorgtechnologie. Vandaag is techniek weliswaar onderdeel van de zorg, maar de houding ten opzichte van technologie is nog defensief, veelal veroorzaakt dooreen gebrek aan kennis, vaardigheden en tijd van de gebruikers.

De zorgprofessional van de toekomst is echter veranderkrachtig, leert en werkt een leven lang met plezier, werkt domeinoverstijgend en is een echte netwerkprofessional. Bij de zorgprofessional van de toekomst staat vakmanschap centraal, ondersteund door slimme technologie. Professionals moeten de kennis en kunde hebben om om te gaan met de toenemende complexiteit van data en technologie in hun vak.

IT Campus Rotterdam voert het programma Next Healthcare Professional uit voor digitaal vaardig human capital in de zorgsector. Het doel van het programma Next Healthcare Professional is om (toekomstige) zorgprofessionals voor te bereiden en te helpen bij het ontwikkelen van digivaardigheden en de verdere transitie ten aanzien van technologie in de zorg.

Meer over dit programma

Next Education Professional

IT Campus Rotterdam neemt het initiatief voor de ontwikkeling van het Next Education Professional programma. NEXT-EP richt zich op het verbeteren van de digitale vaardigheden en didactiek van het héle docentenkorps: van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Het programma richt zich in eerste instantie op het huidige en in tweede instantie op het toekomstige talent. We verbeteren en ontwikkelen reguliere onderwijs(modules) en organiseren ook om-, her- en bijscholingstrajecten. We
ondersteunen (toekomstig) talent in digitale didactische vaardigheden en stimuleren doorstroom.

Meer over dit programma

digitalisering mkb

Het midden en klein bedrijf (mkb) is de motor van de Nederlandse economie. De coronacrisis heeft ook hen hard geraakt. Het is daarom belangrijk juist nu te investeren om de productiviteit van het mkb te verhogen. Door digitalisering in het brede mkb te versnellen, dragen we bij aan herstel van de economie. IT Campus Rotterdam heeft in de regio het initiatief genomen voor de ontwikkeling van Digiwerkplaats Rijnmond en in dat verlengde het online MKB Digicafé (i.s.m. campusnetwerk Rotterdam-Den Haag). Zo ondersteunen we ondernemers in het zetten van de eerste of tweede stap in de digitalisering van hun bedrijf en stimuleren we de economie in de regio.

Meer over dit programma
projecten

hieronder lees je meer over aanverwante projecten binnen de agenda van
IT Campus Rotterdam.